کارگاه آموزشی

دمای مناسب جهت اجرای رنگ روغنی آلتون

اعمال رنگ در دمای محیط بالاتر از 30 درجه سانتیگراد و رطوبت کمتر از 80 درصد توصیه میشود.