کارگاه آموزشی

تهیه و اجرای خط کشی محورهای شهرستان های اراک، شازند، فرمهین، تفرش، خنداب، کمیجان، آشتیان